fbpx
Home » บัวในเก๋งจีน วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช บัวในเก๋งจีน วัดแจ้ง ภาคใต้

บัวในเก๋งจีน วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

ภายในเก๋งจีนวัดแจ้งประดิษฐานบัวบรรจุอัฐิของเจ้าพระยานคร (หนู) และหม่อมทองเหนียว ทั้งนี้ บัว เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นสำหรับบรรจุอัฐิของบุคคลอันเป็นที่เคารพประจำตระกูล ที่มาของชื่อ คือรูปทรงที่คล้ายดอกบัวตูม อย่างไรก็ดีบัวบรรจุอัฐิมิได้มีแต่รูปทรงบัวเท่านั้น ยังมีรูปทรงอื่นด้วย ทรงที่พบบ่อยคือ ทรงคล้ายเจดีย์ทรงเครื่อง ซึ่งนักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่า บัวทรงเจดีย์คงเก็บอัฐิของผู้วายชนม์ที่เป็นชาย ส่วนทรงบัวคือที่เก็บอัฐิของผู้วายชนม์ที่เป็นหญิง

ประติมานวิทยา

Related posts

กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นนครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปสำริด พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

หน้าบันอุโบสถ วัดอุบล จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!