fbpx
Home » โบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

รูปแบบศิลปะ

โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน ส่วนฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานในผังสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีบันไดทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ตัวปราสาทเป็นปราสาทหลังเดียว อยู่ในผังสี่เหลี่ยม มีการยกเก็จออกมาทั้งสี่ด้านทำเป็นมุขยื่นออกมาภายในทำเป็นห้องจรนำ ยกเว้นห้องด้านทิศตะวันออก มีการทำเป็นห้องคูหาไว้ภายใน ฐานปราสาทเป็นฐานบัววลัย ที่ตัวเรือนธาตุมีการทำเสาติดผนัง โดยตัวเสามีการเซาะเป็นร่อง ส่วนชั้นหลังคาด้านบนพังทลายลงหมดแล้ว กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

ประติมานวิทยา

มีนักวิชาการบางท่านเสนอว่า วัดแก้วนี้เป็นวัดที่ปรากฏในจารึกวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กล่าวว่า พระเจ้ากรุงศรีวิชัยมีพระบรมราชโองการให้พระเถระนามว่าชยันตะ สร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง เพื่อถวายให้เป็นที่ประทับแด่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิและพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ

Related posts

พระประธานในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

เครื่องถ้วยเบญจรงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ซองหมากเงิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาจ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!