fbpx
Home » โบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

รูปแบบศิลปะ

โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน ส่วนฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานในผังสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีบันไดทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ตัวปราสาทเป็นปราสาทหลังเดียว อยู่ในผังสี่เหลี่ยม มีการยกเก็จออกมาทั้งสี่ด้านทำเป็นมุขยื่นออกมาภายในทำเป็นห้องจรนำ ยกเว้นห้องด้านทิศตะวันออก มีการทำเป็นห้องคูหาไว้ภายใน ฐานปราสาทเป็นฐานบัววลัย ที่ตัวเรือนธาตุมีการทำเสาติดผนัง โดยตัวเสามีการเซาะเป็นร่อง ส่วนชั้นหลังคาด้านบนพังทลายลงหมดแล้ว กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

ประติมานวิทยา

มีนักวิชาการบางท่านเสนอว่า วัดแก้วนี้เป็นวัดที่ปรากฏในจารึกวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กล่าวว่า พระเจ้ากรุงศรีวิชัยมีพระบรมราชโองการให้พระเถระนามว่าชยันตะ สร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง เพื่อถวายให้เป็นที่ประทับแด่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิและพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ

Related posts

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนธิดาพญามารร่ายรำ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน มารผจญ วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

วัดเสมาชัย จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนปราบช้างนาฬาคีรี วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ซากชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมหิน วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เจดีย์รายวัดวังฐานเขียง 1 ฐาน อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X