fbpx
Home » ภาคใต้ » สงขลา » พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

Category : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาคใต้ สงขลา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายที่มีกลีบบัวขนาดใหญ่ มีพระพักตร์รูปไข่ ทรงชฎามกุฎ เส้นพระเกศาเกล้ามวยขึ้นไปก่อนจะทิ้งตกลงมาด้านข้าง ด้านหน้าชฎามกุฎมีรูปพระอมิตาภะ (พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ) พระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับพระอุระแสดงปางประทานอภัยและคล้องสร้อยลูกประคำไว้ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายหักชำรุด พระวรกายท่อนบนเปลือย ทรงนุ่งผ้าโธตียาว เหน็บชายผ้าด้านหนึ่งไว้ทางด้านซ้าย และปล่อยตกลงมา ผ้านุ่งเป็นริ้วคู่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X