fbpx
Home » ภาคใต้ » สงขลา » เจดีย์เขาน้อย

Category : เจดีย์เขาน้อย

ภาคใต้ สงขลา เจดีย์เขาน้อย

เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์เขาน้อย เป็นศาสนสถานร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 และคงได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจากแหล่งเดียวกันคืออินเดีย ทำให้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก สังเกตได้จากลักษณะของแผนผังที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละด้านยกเก็จออกมา 3 เก็จ คือมีเก็จที่มุมและที่กลางด้าน รวมทั้งอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง นอกจากนี้ในสมัยต่อมาเจดีย์เขาน้อยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!