fbpx
Home » ภาคใต้ » พัทลุง » กลุ่มพระประธานวัดยางงาม

Category : กลุ่มพระประธานวัดยางงาม

กลุ่มพระประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

กลุ่มพระประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย วางอยู่บนฐานสิงห์ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!