fbpx
Home » ภาคใต้ » พัทลุง » พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม

Category : พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร รองพระบาท

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!