fbpx
Home » ภาคใต้ » พัทลุง

Category : พัทลุง

พัทลุง ภาคใต้ เจดีย์ประธาน วัดวิหารเบิก

เจดีย์ประธาน วัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่อยู่ในฐานแปดเหลี่ยม แต่ละด้านของฐานมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนองค์ระฆังอยู่ในผังกลม มีรัดอกบริเวณกลางองค์ระฆัง บัลลังก์แปดเหลี่ยม ปล้องไฉนและปลียอด ประติมานวิทยา เจดีย์หรือสถูป มีความหมายถึงสถาปัตยกรรมสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีต้นกำเนิดมาจากเนินดินฝังศพในประเทศอินเดีย ก่อนจะพัฒนากลายมาเป็นสัญลักษณ์แทนถึงพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนา แต่ละภูมิภาคที่นับถือพุทธศาสนาล้วนมีศิลปกรรมของสร้างสรรค์เจดีย์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย
พัทลุง ภาคใต้ อุโบสถวัดวิหารเบิก

อุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่วและพาไล มีแนวเสารองรับพาไลโดยรอบ ยอดเสาทุกต้นมีการปั้นเป็นรูปบัวแวงยาว หน้าต่างประตูประดับลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษา ประติมานวิทยา อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง “สีมา”
ซุ้มประตูทางเข้าวัดวิหารเบิก พัทลุง ภาคใต้

ซุ้มประตูทางเข้าวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ซุ้มประตูมียอดเป็นหลังลาด มีส่วนคอเชื่อมระหว่างหลังคาลาดกับยอดที่เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมขนาดเล็ก มีลวดลายประดับเต็มพื้นที่ ประติมานวิทยา ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล
พัทลุง ภาคใต้ เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ทรงแปดเหลี่ยมสองฐานต่อด้วยบัวคลุ่ม ลักษณะของฐานสิงห์สันนิษฐานได้ถึงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
ซุ้มหน้าต่างอุโบสถวัดวิหารเบิก พัทลุง ภาคใต้

ซุ้มหน้าต่างอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นหน้าต่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นโดยรอบเป็นลายพรรณพฤกษา ส่วนล่างของหน้าต่างทำเป็นลายปูนปั้นลักษณะคล้ายขาสิงห์ แสดงอิทธิพลและความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา หน้าต่างสำหรับศาสนสถานมีหน้าที่ให้แสงจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารเพื่อสร้างความสว่าง โดยมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น หน้าต่างสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่หน้าต่างของอาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น
พัทลุง ภาคใต้ หน้าบันอุโบสถวัดวัง

หน้าบันอุโบสถวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันประดับเครื่องลำยอง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ชัดเจน มีการใช้แผงไม้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนสลักรูปพระพายทรงม้า 3 ตัว ส่วนล่างสลักเป็นพระวรุณทรงหงส์ อุปมาหมายถึงเทพประจำทิศตะวันออก ประติมานวิทยา หน้าบัน
พัทลุง ภาคใต้ เจดีย์ประธานวัดวัง

เจดีย์ประธานวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วทรงแปดเหลี่ยม ฐานเจดีย์ทำเป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน 2 ฐาน ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม เหนือองค์ระฆังขึ้นไปไม่มีบัลลังก์ ถัดไปเป็นปล้องไฉน ปลียอด และเม็ดน้ำค้าง พระยาพัทลุง (ทับ ณ พัทลุง)
พัทลุง ภาคใต้ วัดวัง

วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่บนฐานเชียงซึ่งมีฐานลูกแก้วอกไก่ ด้านนอกมีเสาพาไลล้อมรอบ ปลายเสามีบัวประดับ รูปแบบบัวปลายเสาคล้ายกับัวแวงที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง
ประตูทางเข้าวัดวัง พัทลุง ภาคใต้

ประตูทางเข้าวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นซุ้มประตูมีลักษณะเป็นเหมือนอาคารซ้อนชั้นอยู่ในผังย่อมุม/เพิ่มมุมตัวอาคารมีการเจาะช่องอาจไว้สำหรับประดิษฐานประพุทธรูปขนาดเล็ก มียอดของซุ้มเป็นเจดีย์ทรงเครื่อง ประติมานวิทยา ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล
พัทลุง ภาคใต้ ระเบียงคตวัดวัง

ระเบียงคตวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
ประติมานวิทยา ระเบียงคต เป็นระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุมสร้างล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธาน มักมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม อาจเรียกในชื่ออื่นได้อีกว่าวิหารคด หรือพระระเบียง มักมีการนำพระพุทธรูปมาวางโดยรอบระเบียงคต ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X