fbpx
Home » ภาคใต้ » สุราษฎร์ธานี

Category : สุราษฎร์ธานี

พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ ภาคใต้ สงขลา

พระประธานในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ใหญ่ยาว ลักษณะอย่างหุ่น พระขนงโก่งโค้ง มุมพระโอษฐ์ยกขึ้นเล็กน้อย พระกรรณใหญ่ เม็ดพระเกศามีขนาดเล็ก รัศมีเป็นเปลวสูง พระอังสาทั้งสองข้างยกตั้งขึ้นระนาบกับพื้น ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ มีชายสังฆาฏิขนาดใหญ่พาดอยู่ที่พระอังสาข้างซ้ายตกลงมาตรงกลางพระวรกาย
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ใบเสมา อุโบสถวัดอุบล

ใบเสมา อุโบสถวัดอุบล จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาของอุโบสถแห่งนี้มีขนาดเล็ก และประดิษฐานอยู่บนฐานสิงห์หนึ่งฐานที่รองรับบัวคลุ่มอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ลักษณะการสร้างใบเสมาขนาดเล็กและประดิษฐานอยู่บนแท่น ปรากฏขึ้นครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ลักษณะการใช้ลายกระหนกใบเทศนิยมทำให้กำหนดยุคสมัยได้แน่ชัดขึ้น คือไม่เก่าไปกว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี หน้าบันอุโบสถ วัดอุบล

หน้าบันอุโบสถ วัดอุบล จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนด้วยกรอบสามเหลี่ยมขนาดเล็ก แต่ละพื้นที่ประดับลายก้านต่อดอก ช่อหางโต ปิดทองประดับกระจก ทั้งนี้ลักษณะหน้าบันที่มีการแบ่งพื้นที่สามเหลี่ยมออกเป็น 2 ส่วน ปรากฏครั้งแรกในช่วงรัชกาลที่ 3 ประติมานวิทยา
ภาคใต้ วัดอุบล(วัดนอก) สุราษฎร์ธานี

วัดอุบล(วัดนอก) จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดอุบล หรือวัดนอก เป็นที่อุปสมบทของพระธรรมโกศาจารย์ หรือท่านพุทธทาส เมื่อปี 2469 อย่างไรก็ดีในพ.ศ.2476 ได้มีมติคณะสงฆ์ให้ยุบวัดอุบลรวมกับวัดพุมเรียง ปัจจุบันวัดแห่งนี้เหลือเพียงอุโบสถหลังเดียว กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2554 โดยยึดตามแบบสถาปัตยกรรมเดิมของอุโบสถหลังนี้ ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดหลง จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน เหลือเพียงส่วนฐานซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น เนื่องจากอิฐส่วนบนถูกรื้อไปสร้างกำแพงแก้วในคราวบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา ลักษณะผังของอาคารเป็นผังแบบกากบาท มีการทำบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน โดยบันไดทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นทางขึ้นสู่ห้องครรภคฤหะ ฐานชั้นล่างสุดสามารถเดินประทักษิณได้โดยรอบ ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงถึงความสัมพันธ์กับจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง เช่น จันทิกะละสัน ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลจากศิลปะอินเดียที่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ ที่แต่ละด้านของฐานตกแต่งด้วยอาคารจำลอง
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี หน้าบันอุโบสถ วัดสมุหนิมิต

หน้าบันอุโบสถ วัดสมุหนิมิต จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันประดับตกแต่งอย่างไทยประเพณีคือ กรอบหน้าบันประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ นาคสะดุ้ง กลางหน้าบันแกะสลักเป็นรูปดอกพุดตานก้านแย่ง ปิดทองประดับกระจก ทั้งนี้การประดับหน้าบันด้วยลวดลายดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยอาจได้อิทธิพลมาจากดอกโบตั๋นในศิลปะจีน ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

วัดสมุหนิมิต จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดสมุหนิมิตเป็นวัดโบราณ เดิมชื่อ “วัดรอ” ในปี พ.ศ.2392 เจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีว่าท่ากรมท่าพระกลาโหม ออกมาสักเลกหัวเมืองปักษ์ใต้ เห็นวัดรอทรุดโทรมจึงสร้างขึ้นใหม่ และขนานนามว่า วัดสมุหนิมิต ต่อมา พ.ศ. 2493 พระอุโบสถ
พระพุทธรูปประทับยืนในระเบียงคด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปประทับยืนในระเบียงคด จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืน สลักจากหินทรายแสดงปางประทานอภัยด้วยพระหัตถ์ซ้าย ประทับยืนเหนือฐานลายกลีบบัวคว่ำบัวหงาย พระพักตร์ออกเหลี่ยมมน พระเกตุมาลาเป็นต่อมเรียบมีรูปใบโพธิ์สามเหลี่ยมติดอยู่ด้านหน้า ครองจีวรห่มคลุม จีวรพาดผ่านพระกรซ้ายตกลงมาเป็นริ้วคลื่น มีแถบรัดประคดและชายหน้านาง เป็นลักษณะที่พบในพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปภายในพระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หมู่พระพุทธรูปประธานภายในพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปหินทรายลงรักปิดทอง บางองค์มีเค้าพระพักตร์ค่อนข้างแป้นพระหนุเน้นเหลี่ยมมีไรพระมัสสุคล้ายพระพุทธรูปแบบทวารวดีตอนปลาย บางองค์พระพักตร์รี เม็ดพระศกเล็กคล้ายพระพุทธรูปแบบอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
พระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระวิหารหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะยันออกตรงแนวแกนของพระบรมธาตุไชยา แม้ว่างานก่อสร้งภายนอกจะถูกปฏิสังขรณ์จนหมดแล้วแต่ก็เป็นตำแหน่งที่สอดคล้องกับแผนผังของวัดในสมัยอยุธยาตอนต้นโดยมีส่วนท้ายวิหารยื่นล้ำเข้าภายในแนวระเบียงคดที่ล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X