fbpx
Home » Archives for Scaasa Researcher

Author : Scaasa Researcher

Scaasa Researcher
324 Posts - 0 Comments
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ในผังแปดเหลี่ยม ลักษณะคือ ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงแปดเหลี่ยมเตี้ยๆ ตามด้วยชุดฐานสิงห์ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น ถัดมาเป็นฐานบัวคลุ่มในผังแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม ตามด้วยยอดบัวคลุ่มเถาและยอดแหลม จากลักษณะโดยรวมของเจดีย์นั้นมีความใกล้เคียงกับเจดีย์ทรงเครื่อง เพียงแต่ตัวเจดีย์นั้นไม่มีการทำย่อมุม รูปแบบดังกล่าวจึงน่าจะเป็นรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมผสานกับศิลปะพื้นถิ่น อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 24 ขึ้นไป
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
งานจิตรกรรมภายในอุโบสถประกอบไปด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เรื่องราวชีวิตของสามัญชน ภาพเทพชุมนุมและลวดลายดอกไม้ประดิษฐ์ ส่วนในภาพนี้เป็นทศชาดกตอนภูริทัตต์ชาดก เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญานาคชื่อภูริทัตต์เพื่อบำเพ็ญบุญบารมี ด้านบนสุดของฉากเป็นภาพพระภูริทัตต์ขนดกายล้อมรอบจอมปลวก โดยมีมือของพราหมณ์อาลัมพายน์จับอยู่ที่หางของพระภูริทัตต์ ส่วนด้านล่างของฉากมีนางมาณวิกาสี่นาง ถือเครื่องดนตรีคนละชนิด ประกอบไปด้วย ซอด้วง ขลุ่ย แคน และกระจับปี่
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อุโบสถ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกพื้นสูงเล็กน้อย ด้านหน้าทำเป็นมุขยื่นออกมา มีเสารองรับหลังคามุขที่ยื่นออกมาเป็นเสาสี่เหลี่ยม บัวหัวเสาเป็นแบบบัวแวง เหนือหัวเสาขึ้นไปเป็นลายกระจังรวนปูนปั้น ส่วนระหว่างช่วงเสาเป็นรวงผึ้งทำจากไม้ ส่วนด้านล่างระหว่างเสาคู่กลาทำเป็นบันไดทาขึ้น มีการประดับเชิงบันไดด้วยเสาหัวเม็ด ฐานของอุโบสถเป็นฐานบัวลักษณะอ่อนโค้งแบบเรือสำเภา อันเป็นลักษณะเด่นในสมัยอยุธยาตอนปลาย และนิยมทำเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 –
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูป วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ชิ้นส่วนพระพุทธรูปองค์นี้แม้พระพักตร์จะชำรุดไปมาก แต่ยังหลงเหลือเค้าโครงให้เห็นเป็นบางส่วน กล่าวคือ พระโอษฐ์ค่อนข้างหนา องค์พระค่อนข้างอวบอ้วน ชายสังฆาฏิยาวปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ จากลักษณะที่ได้กล่าวไปจึงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 – 22
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ใบเสมา วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ใบเสมาสลักภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มพุทธคยา ด้านบนมีการสลักรูปต้นไม้ ซึ่งคาดว่าหมายถึงต้นโพธิ์ ทั้งยังมีรูปสถูปขนาบข้างอีก 4 องค์ จากลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าที่มีการทำพระเนตรเหลือบต่ำ การทำพระกรรณยาว และการทำฝ่าพระบาทในลักษณะแบออก เป็นรูปแบบที่พบในศิลปะทวารวดี ดังนั้นเสมาใบนี้น่าจะเกิดในศิลปะทวารวดี อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 12 –
Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วิหาร วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงเตี้ยๆ ถัดขึ้นมาเป็นฐานบัว มีทางเข้าอยู่ตรงกลาง มีฐานชุกชีอยู่บริเวณด้านในสุดของวิหาร ภายในอาคารไม่ปรากฏว่ามีการใช้เสาร่วมในรับน้ำหนักของอาคาร แต่สังเกตว่ามีการเจาะรูอยู่บริเวณผนังด้านข้างในสุดของอาคาร สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการใช้เทคนิคคานไม้ช่วยในการรับน้ำหนักอาคาร จากรูปแบบดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาคารในรูปแบบของศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 –
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ฐานล่างสุดเป็นฐาน 16 เหลี่ยมก่อเป็นฐานเขียงซ้อนกัน 3 ชั้น เหนือฐานเขียงเป็นชุดฐานรองรับเรือนธาตุที่พังทลายลงมาแล้ว โดยบริเวณฐานรองรับเรือนธาตุปรากฏร่องรอยคล้ายซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ถัดจากเรือนธาตุขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนซึ่งปรากฏร่องรอยของเสาประดับมุมที่มีลวดลายปูนปั้นหลงเหลืออยู่ ส่วนยอดนั้นพังทลายลงมาจนไม่หลงเหลือเค้าโครงเดิม ซึ่งจากร่องรอยของซุ้มจระนำที่หลงเหลืออยู่สันนิษฐานได้ว่าผนังนั้นเป็นการทำช่องซุ้มจระนำสลับกับผนังทึบ และในส่วนที่เป็นช่องซุ้มจระนำนั้นก็ตรงกันกับทิศทั้งแปดด้วย และหากเป็นเช่นนั้นจริง ก็สามารถเทียบได้กับเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มีเรือนธาตุในผังแปดเหลี่ยม รูปแบบศิลปะอู่ทอง
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
วัดสนามไชยเป็นโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยเจดีย์ประธาน ระเบียงคด อุโบสถ วิหาร และเจดีย์ราย 15 องค์ โดยลักษณะแผนผังของวัดสนามไชยประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยแนวระเบียงคด ในแนวแกนตะวันออก – ตะวันตกเป็นที่ตั้งของอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถและวิหาร ถัดออกมาภายนอกระเบียงคดมีเจดีย์รายขนาดเล็กอยู่โดยรอบ จากหลักฐานทางเอกสารในพงศาวดารเหนือระบุว่า พระเจ้ากาแตโปรดฯ
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดแร้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยกสูง ตามด้วยชุดฐานแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น โดยในชั้นที่สามมีการคาดลูกแก้ว 1 เส้น ถัดขึ้นมาเป็นฐานรองรับองค์ระฆังลักษณะคล้ายมาลัยเถาแล้วตามด้วยองค์ระฆัง  ถัดมาเป็นบัลลังก์กลมรองรับปลียอด โดยส่วนยอดบนสุดได้หักลงมาแล้ว ซึ่งการใช้ชุดฐานรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมนี้พบในเจดีย์ที่องค์อื่นอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เช่น วัดมรกต โดยการทำเจดีย์แปดเหลี่ยมนี้มีความนิยมมาตั้งแต่ช่วงก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเล็กน้อยจนมาถึงช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น จึงสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะเป็นรูปแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น อายุราวๆ
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ชิ้นส่วนพระพุทธรูปทำจากหินทรายประทับนั่งขัดสมาธิราบ เหลือเพียงส่วนของพระเพลา และขอบจีวรบริเวณข้อพระบาท ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่พบไม่สามารถทราบถึงรูปแบบของพระพักตร์และพระวรกาย แต่จากวัสดุที่สร้างพระพุทธรูป อาจสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นต้นไป

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X